วันพุธที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2559

ประชาสัมพันธ์สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 ด้วย กศน.อำเภอบ้านผือ จะดำเนินการสอบวัดและประเมินผลการเรียน นักศึกษาระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันเสาร์ที่ 17 และวันอาทิตย์ที่ 18 กัยยายน 2559 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี ตั้งแต่เวลา 80.30 น. เป็นต้นไป จึงขอให้นักศึกษามาสอบตามวันเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน 
สิ่งที่ต้องเตรียมคือ ดินสอ 2B ยางลบ ปากกา และบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรนักศึกษา

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙ กศน.ตำบลหายโศก นำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กศน.ตำบล อุดรธานี เกมส์ เฉลิมฉลอง ๕๐ ปี "วันที่ระลึกสากลแห่งการเรียนรู้หนังสือ" การแข่งขันกีฬาครั้งนี้ กศน.ตำบลหายโศก ร่วมแข่งขันกีฬาเปตอง และส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมกีฬาเซปักตะกร้อหญิง โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ณ สนามกีฬากลางสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานีวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2559

วันที่ ๑๒ สิงหาค ๒๕๕๙ ครู กศน.ตำบลเข้าร่วมพิธีในวันแม่แห่งชาติวันที่ ๗  สิงหาคม ๒๕๕๙ ครู กศน.ตำบลหายโศก เป็นคณะกรรมการการลงประชามติ ณ หอประชุมบริบาลภูมิเขตต์ อำเภอบ้านผือ


วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2559

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ นางสาวยุภา  โพธิ์ธานี  และนางสาวกาญจนา  บุตรดี ครู กศน. ตำบลหายโศก
ได้จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต  หลักสูตรสุขภาพพึ่งตนเอง  จำนวน  30  ชั่วโมง  รุ่นที่  2  เป็นวิทยากรอบรมให้กับ  ชมรมสุขภาพพึ่งตน  บ้านโคกสีแก้ว  หมู่ที่  6  ตำบลหายโศก  อำเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี  ให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพเบื้องต้น  ยาเม็ดที่  2  การกัวซา การเอาพิษออกจากร่างกายโดยการระบายพลังงานที่เป็นพิษออกจากเลือดที่ถูกกระตุ้นให้เคลื่อนมาระบายพิษที่ผิวหนัง  สาทารถทำให้บรรเทาอาการไม่สบายได้อย่างรวดเร็วกศน.ตำบลหายโศก จัดโครงการสร้างความพร้อมชุมชนผ่านเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตร Smart Phone เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ณ กศน.ตำบลหายโศก อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานีวันอังคารที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ครู กศน.อำเภอบ้านผือ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2559 และรับฟังคำชี้แจ้งเกณฑ์การประเมิน ครู กศน.ตำบล ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมนาข่าบุรี รีสอร์ท จังหวัดอุดรธานี